تامین اکسیژن بیماران مرکز آموزشی درمانی حاج محمود حاج حیدر، با استفاده از دستگاه اکسیژن ساز، با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال از سوی هیات امنای ارزی وزارت بهداشت، مجوز ارسال این دستگاه، که ظرفیت تولید 600 لیتر اکسیژن در دقیقه را دارد، به شهرستان لامرد در کمتر از ۴۸ ساعت صورت پذیرفت.

آفتاب فارس: تامین اکسیژن بیماران مرکز آموزشی درمانی حاج محمود حاج حیدر، با استفاده از دستگاه اکسیژن ساز، با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال از سوی هیات امنای ارزی وزارت بهداشت، مجوز ارسال این دستگاه، که ظرفیت تولید ۶۰۰ لیتر اکسیژن در دقیقه را دارد، به شهرستان لامرد در کمتر از ۴۸ ساعت صورت پذیرفت.

با نصب شدن این دستگاه در آینده ای نزدیک، کپسول اکسیژن ها از چرخه خدمات دهی خارج و اکسیژن مورد نیاز، به صورت مداوم در اختیار بیماران قرار خواهد گرفت.

گفتنی است که این دستگاه با پیگیری های آیت الله سیدمحمود علوی، دکتر سیدمحسن علوی رئیس هیات امنا مرکز آموزشی درمانی حاج محمود حاج حیدر، دکتر احمدی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان لامرد، دکتر غفارپسند رئیس بیمارستان حاج محمود حاج حیدر که با موافقت وزارت بهداشت و درمان خریداری و به بیمارستان جدید لامرد جهت نصب تحویل داده شد.